اصول علم مدیریت

اصول علم مدیریت

 

شرح دوره:

در اين دوره هدف آشنایی با مفاهیم تئوری های سازمان و مدیریت به منظور اداره موثر عملیات سازمان میباشد. اين دوره، ابزارهای مورد نیاز مديران را به منظور ایجاد بهبود، تحول

و تغییر در مجموعه های تحت مدیریت خود، بررسي مي‌کند و به بحث درباره عناصر سازمان مي‌پردازد.

 

 

0%