کتاب ها

کتاب ها

   

چکیده

اين کتاب با عنوان «مباني دانش محيط‌شناسي راهبردي (مفاهيم، تئوري‌ها، فنون و کاربردها)» کتابي است براي آشنايي و شناخت نظريه‌ها و الگوهاي مطالعات محيطي که در راه نيل به اهداف مورد نظر، ابزاري اثربخش به شمار مي‌آيد. هدف اصلي کتاب حاضر پرداختن به مهمترين مسائل مربوط به محيط‌ شناسي و مديريت راهبردي است.  اميد است اين کتاب در زمينه توسعه مفهوم محيط‌ شناسي راهبردي و درک همه‌جانبه و کامل از اين نوع مطالعات، نقش ارزنده و موثري ايفا کند و مطالعه آن براي دانش‌پژوهان و دانشجويان مديريت کارآفريني، مديريت راهبردي، مديريت دولتي، مديريت کسب‌وکار و مديران سازمان‌ها و کسب‌وکارها، مفيد و مغتنم باشد. مؤلفان اين کتاب اميد دارند که اين اثر بتواند در توسعه و ارتقاء دانش نظري و کسب مهارت‌هاي کاربردي براي مديران، نخبگان سازماني، کارآفرينان اجتماعي و سياستگذاران دولتي و تصميم‌گيرندگان اقتصادي مفيد و موثر باشد.

 

 

لینک خرید اینترنتی :

خرید از سایت آدینه بوک
0%