مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

شرح دوره:

اين درس به شرح و تحليل مسائل و نظریه های اساسی مدیریت منابع انسانی میپردازد. فرآیند تطور مدیریت منابع انسانی را توصیف میکند و مفاهیم، تئوریها، کاربردهاي اين حوزه

از علم را در شرايط محيط کار مديران منابع انسانیِ سازمان‌ها و کسب و کارها مورد بحث قرار مي‌دهد. اين درس وظایف و نقشهای مدیران منابع انسانی را بررسي مي‌کند و به بحث درباره

شیوههای جذب، تجزیه و تحلیل مشاغل، برنامهریزی نیروی انسانی، کارمنديابي، انتخاب، مديريت عملکرد، مسير پيشرفت شغلي کارکنان، حقوق و دستمزد، روابط کار و ... مي‌پردازد.

با اتمام اين درس انتظار مي‌رود:

 

  1. دانش‌پژوهان با مسايل اساسي مدیریت منابع انسانی آشنا شوند.
  2. با وظایف و نقش‌های مدیران منابع انسانی آشنا گردند.
  3. توانايي و مهارت هاي لازم براي مدیریت منابع انسانی را کسب کنند.

 

 
0%