مدیریت مذاکرات تجاری

مدیریت مذاکرات تجاری

شرح دوره:

در اين دوره هدف ايجاد نگرش‌هاي لازم براي پرورش مديران شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب‌و کارها در انجام مذاکرات موفق است. اين دوره، مهارت‌هاي مورد نياز مذاکره را بررسي مي‌کند

و به بحث درباره الزامات ورود به جلسه مذاکره همچون آشنايي با آيين شنود موثر، آيين گفتار، آيين زبان بدن و چگونگي طراحي رفتار استاندارد مي‌پردازد و تکنيک‌ها و نيرنگ‌هاي مذاکره

را در طي انجام و اتمام مذاکره به بحث و گفتگو مي‌گذارد.

با اتمام اين دوره انتظار مي‌رود:

 

  1. دانش‌پژوهان با مسايل اساسي مديرت مذاکره آشنا شوند.
  2. امکان شناخت الگوي رفتاري خود و ديگران را کسب نمايند.
  3. توانايي و مهارتهاي لازم براي استفاده از مدل‌هاي رفتاري مناسب به منظور ايجاد ارتباطات موثر و روابط برنده برنده در اجتماع (خانواده، محيط کار و ...) را کسب کنند.
  4. مهارت‌هاي مذاکره را بصورت کاربردي و عملي فرا گيرند.

 

 
0%