اصول علم رفتارشناسی

اصول علم رفتار شناسی

شرح دوره:

مدیریت رفتار سازمانی یا organizational behavior  را شاید ب‎توان یکی از کلیدی‌ترین و زیر‌بنایی‌ترین درس‌هادر دوره‌های مدیریتی دانست (دانشجویان مدیریت، معمولاً این درس را

به اختصار، OB‌ می‌نامند). درس مدیریت رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه‌های متعدد علمی،می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی

را به ما بیاموزد.

 

 

.

0%